VALG 2021: E-sport den nye hjertesaken til norske partier

En gjennomgang av partiprogrammene til partiene som vil få representanter på Stortinget viser at partiene prioriterer idretten og idrettspolitikken forskjellig, men på ett område har alle partier stor omtanke: E-sport.

Idrettspolitikk er sjelden viktig i et stortingsvalg. Selv om koronaen sterkt har påvirket idretten og det har vært mye debatt om nedstenging av breddeidretten, kompensasjonsordninger og deltagelse i internasjonale konkurranser, virker det ikke som partiene er påvirket av det som har skjedd de siste 18 månedene og at dette påvirker politikken deres nevneverdig.

Det er for eksempel ingen partier som ønsker garantier for drift og aktivitet i krisesituasjoner som for eksempel en koronapandemi.

Her er noen særtrekk ved de forskjellige programmene

Det er ikke store forskjeller på de forskjellige partiene, men de vektlegger forskjellige ting. Spillpolitikken har tidligere vært et sentralt tema i tidligere partiprogrammer, men det er tonet ned denne gangen.

Blokken av partier som tidligere ønsket lisensspill i Norge og dermed enerettsmodellen bort er borte. Høyre ønsker å bevare enerettsmodellen, Venstre ønsker å utrede en ny modell, men Fremskrittspartiet ønsker å fjerne enerettsmodellen. Alle de andre partiene vil bevare enerettsmodellen. Senterpartiet har et eget underkapittel viet spillpolitikken.

Sist gang idrettspolitikk var en del av valgkampen var i stortingsvalget i 2013 da Oslo hadde folkeavstemning om OL i Oslo 2022. Etter det har OL-debatten egentlig vært helt død, men i år har Senterpartiet med i partiprogrammet og mener at Norge skal jobbe for et vinter-OL i 2034.

Arbeiderpartiets program ligger tettest opptil kravene som Norges idrettsforbund stiller, blant annet å følge prioriteringen av idrettsanlegg som idretten legger opp til, at driftsutgiftene til nasjonalanleggene og etterslepet på idrettsanlegg skat finansieres fra statsbudsjettet.

Høyre er det eneste partiet som har programfestet at det skal kunne serveres alkohol på idrettsarrangementer. Programmet er sterkt påvirket av tidligere kulturminister Linda H. Helleland som kjempet en kamp mot toppene i WADA og i IOC. Høyre stiller krav til godt styresett og åpenhet for at forbund skal få penger fra myndighetene.

Programmet til Venstre har en spesiell form og har mer format av en årsrapport enn et program, det er vanskelig å finne fram til hvor idretten er plassert i programmet. Det er litt rart at Venstre ikke har med mer om idrett, blant annet fordi de har dagens kulturminister og fordi de tidligere har vært en alternativ kraft i idrettspolitikken.

Det er usynlig i dette programmet, selv om de sier de vil kjempe for arenaer for egenorganisert aktivitet. Det mest konkrete de kommer med er å få fjernet reklamer for Norsk Tipping på NRK.

Miljøpartiet de Grønne har på mange måter tatt over mange av hjertesakene til Venstre og er mer utfyllende på hva de ønsker å gjøre. Et av målene er å anerkjenne den egenorganiserte og uorganiserte idretten som en del av norsk idrettsliv som har rett på andeler av idrettsmidler, samt egne nærmiljøanlegg og aktivitetsparker. De er også det eneste partiet som er bekymret for frafallet blant dem i aldersgruppen 20-25 år. De mener også at mer av spillemidlene skal gå til breddeidretten.

SVs program har store likheter med MdG, men de er mer opptatt av at spillemidlene skal brukes i områder av Norge der befolkningen har lite ressurser og at levekår skal være førende for hvor og hvordan spillemidler brukes.

Kristelig Folkeparti vil i motsetning til Høyre kjempe for at idretten skal være en alkoholfri sone og vil som Senterpartiet kjempe for at Norge får flere internasjonale mesterskap.

Rødt ønsker at langt mer av idretten skal finansieres over statsbudsjettet og de er langt mer konkrete på hva idretten bør jobbe for når det gjelder likestilling.

Men på ett område er alle partiene samstemte. Norge bør legge bedre til rette for esport. Fremkrittspartiet har til og med et eget underkapittel om esport.

Her er det som står i de forskjellige partiprogrammene om idrett og der Idrettspolitikk.no har uthevet det som er særtrekk ved de forskjellige partiene.

Her finner du Frivillighet Norges lenker til alle partiprogrammene.

Høyre: Ønsker alkoholservering ved internasjonale mesterskap og ved kamper i regi av eliteklubber

Idretten og frivilligheten er hjørnesteiner i lokalsamfunnene og på mange måter det sosiale limet i samfunnet. Nordmenns deltakelse i idrett og frivillighet ligger helt i verdenstoppen. Dette er en av årsakene til at tilliten mennesker imellom er så høy i Norge. Denne tilliten bygger på møtene mellom mennesker i de små fellesskapene, enten det er i korpset, menigheten, friluftsliv, fotballaget eller frivilligsentralen. Idrett og fysisk aktivitet har også stor betydning for folkehelsen.

Høyre vil satse på idrettsanlegg og tilrettelegge for at alle som ønsker det, kan delta i fysisk aktivitet. Da er det også viktig med gode, tilrettelagte friluftsområder i lokalsamfunnene. Dataspill er en av de største fritidsinteressene blant ungdom i Norge i dag. Stadig flere norske ungdommer konkurrerer i e-sport, også internasjonalt.

For Høyre er det et mål at alle skal kunne delta i idretten lokalt, uavhengig av økonomi eller funksjonsevne. Idretten og frivilligheten er viktige for medmenneskelig kontakt og inkludering og må være tilgjengelig for alle.

Høyre vil

 • at frivilligheten skal være fri og uavhengig og ha gode vilkår
 • styrke frivilligheten og idrettens rolle i integreringsarbeidet gjennom støtte til lavterskeltilbud og aktivitetsguider
 • sørge for at økonomi ikke er et hinder for at barn kan delta i idretten, og derfor styrke og videreføre utlånsordninger for idrettsutstyr
 • stimulere til et mangfoldig og tilrettelagt idrettstilbud som bidrar til at flere vil bidra lengre i idretten, friluftsliv og i frivilligheten
 • videreføre ordningen med fritidskort for barn og unge i lavtlønnede familier
 • sikre idretten som en åpen, trygg og tilgjengelig arena for alle
 • sørge for at det bygges idrettsanlegg over hele landet
 • sikre forutsigbarhet for momskompensasjonen til nye idrettsanlegg
 • støtte idrettens nasjonale strategi for idrettsanlegg som inkluderer både nasjonalanlegg og breddeanlegg, og prioritere fleridrettsanlegg der det er fornuftig
 • sørge for at flere flerbrukshaller og kulturhusarenaer er tilrettelagt for datatreff og e-sportskonkurranser
 • støtte initiativer for internasjonale e-sportsarrangementer
 • videreføre støtten til utvikling av dataspillteknologi og bidra til gode rammevilkår for å styrke profesjonell spillproduksjon i Norge
 • arbeide for større internasjonale arrangementer i Norge med internasjonale aktører som innfrir krav om godt styresett
 • ikke at myndighetene skal overføre økonomisk støtte til organisasjoner som ikke har gode standarder for godt styresett, likestilling, anti-dopingarbeid og utøvernes rettigheter
 • bevare enerettsmodellen og Norsk Tippings ansvarlige pengespillmodell, hvor hensynet til de spilleavhengige skal veie tyngst
 • legge til rette for mer egenorganisert idrett og fysisk aktivitet
 • sikre en god og forutsigbar ordning med momsrefusjon for drift av frivilligheten
 • tillate alkoholservering ved internasjonale mesterskap og ved kamper i regi av eliteklubber
 • støtte arbeidet med skilting, merking og kartfesting av stier og turruter i kommunene samt motivere til at disse gjøres lett tilgjengelige digitalt
 • fremme friluftsliv i arbeidet med folkehelse og integrering
 • inkludere Norsk nettverk for dataspillbedrifter (Noneda) og andre relevante aktører i den videre utviklingen av dataspillindustrien i Norge
 • satse på møteplasser for dataspilling og den digitale kulturen, gjerne i samarbeid med lokale idrettslag og andre frivillige organisasjoner
 • vurdere om språknormeringen for bokmål og nynorsk skal flyttes ut av Språkrådet

Arbeiderpartiet: Staten skal dekke driftskostnadene til nasjonalanleggene

Idrett skaper engasjement og begeistring og gir økt livskvalitet, trivsel og gode oppvekstvilkår i bygd og by. Breddeidretten er også en viktig bidragsyter for bedre integrering, folkehelse, sosial utjevning og likestilling. Idrett, ikke minst toppidretten, byr på opplevelser som binder oss tettere sammen, både lokalt og som nasjon.

Idrettsbevegelsen er Norges største frivillige organisasjon. Den er selvstendig med egne demokratiske organ. Idretten har også et stort samfunnsoppdrag og dermed en viktig rolle i nasjonsbyggingen. Samfunnsoppdraget løses i samspill og samarbeid med stat, fylker og kommuner.

Arbeiderpartiet vil sikre gode idrettstilbud som er tilgjengelige for alle, særlig for barn og unge. Da må vi bygge ut anlegg og legge til rette for at terskelen for deltakelse er så lav som mulig. Deltakelse må være billigst mulig, og det må arbeides for å redusere utstyrspresset.

Satsing på friluftsliv er blant våre viktigste tiltak for god folkehelse. Naturområder skal gjøres lett tilgjengelig for alle. For mange toppidrettsutøvere er det vanskelig å kunne leve av idretten sin, og det må bli enklere å kunne kombinere karriere og utdanning for toppidrettsutøvere. For Arbeiderpartiet er det viktig å sikre likestilling også i idretten.

Arbeiderpartiet vil

 • Ruste opp og bygge flere idrettsanlegg og lage en nasjonal plan for idrettsanlegg sammen med idrettsbevegelsen som danner grunnlaget for prioritering av spillemidlene.
 • Gjøre momskompensasjon for idrettsanlegg regelstyrt.
 • Vurdere om staten også skal bidra til å dekke driftskostnader i nasjonalanleggene.
 • Legge til rette for nærmiljøanlegg og egenorganisert idrett.
 • Videreføre ordningen med ekstra spillemidler i pressområder.
 • Gjennomgå spillemiddelreglene for å legge til rette for utfasing av gummigranulat på kunstgressbaner, og bidra til utvikling av mer miljøvennlige løsninger. Bevare og beskytte Norsk Tippings enerett og sikre at overskudd fra Norsk Tipping til idretts-, kultur- og frivillighetsformål ikke går til kommersiell virksomhet.
 • Jobbe for å redusere etterslepet i utbetaling av spillemidler slik at det blir kapital til aktivitet for barn og unge og realisering av nye anlegg.
 • Sikre at alle innbyggere har mulighet til gratis lån av utstyr til trening og friluftsliv og sørge for at det lages en plan for tilgang til slikt utlån i alle kommuner.
 • Innføre daglig fysisk aktivitet.
 • Ta vare på bynære friluftsområder og legge til rette for universell tilgjengelighet til turveier og friluftsopplevelser.
 • Tilrettelegge for at flere toppidrettsutøvere kan ta utdanning.
 • Støtte arbeidet mot doping og kampfiksing.
 • Støtte idrettens arbeid for likestilling og inkludering i idretten.
 • Vurdere om staten også skal bidra med driftskostnader i nasjonalanleggene.

Miljøpartiet de grønne: Gjenvinning av anlegg og hindre frafall i aldersgruppen 20-25 år

Idrettsbevegelsen fremmer samarbeid og mestring og inspirerer individet til å strekke seg etter nye mål. Den samler mennesker på tvers av generasjoner og favner mangfoldige interesser. Idrett er en essensiell del av folkehelsa.

Norsk idrett er i god form, men ikke uten utfordringer. Rekrutteringen til vintersportene smelter bort sammen med snøen og idretten konkurrerer med stadig flere organiserte aktiviteter blant barn.

De Grønne ønsker å legge til rette for at det skal være så lav terskel som mulig for å delta i idrett, uten overdrevent utstyrspress og høye medlemskontingenter. Blant våre viktigste grep er å satse på den uorganiserte aktiviteten som alle kan ta del i.

De Grønne vil

 • Legge til rette for et mangfold av rimelige og gratis idretts- og fritidstilbud for barn og unge.
 • Prioritere investeringer i anlegg for breddeidrett og ta vare på eksisterende anlegg framfor å bygge nye.
 • Beholde enerettsmodellen for pengespill, men sørge for at mer av idrettsmidlene fra Norsk Tipping går til breddeidrett og til lokale klubber.
 • Anerkjenne den egenorganiserte og uorganiserte idretten som en del av norsk idrettsliv som har rett på andeler av idrettsmidler, samt egne nærmiljøanlegg og aktivitetsparker.
 • Satse på tiltak som kan hindre frafall i aldersgruppen 20-25 år.
 • Fase ut kunstgressanlegg med gummigranulat og støtte utvikling av og bytte til miljøvennlige alternativer.
 • Støtte deleordninger for frilufts-, kultur- og idrettsutstyr.
 • Gi offentlig støtte til forbund for e-sport, slik at e-sporten får en representasjon og utvikling på lik linje med annen konkurransesport og jobbe for å få et større internasjonalt e-sportsarrangement til Norge.
 • Tette hull i dagens enerettsmodell, som reklamer for pengespill sendt fra utlandet og lootboxes (tilfeldige belønninger som koster ekte penger) i dataspill.

Venstre: Vil stanse Norsk Tippings gratisreklame på NRK

Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet gir frihet, tilhørighet og bedre folkehelse. Vi vil at alle skal få muligheten til å drive med det de brenner for.

Derfor er det viktig at det tilrettelegges for et mangfold av aktiviteter tilpasset de lokale behovene. Vi vil bruke den offentlige støtten for å stimulere til dette.

Vi vil sikre gode frifondordninger for barne- og ungdomsorganisasjoner og bedre rammevilkårene for de som driver med organisert og egenorganisert idrett og fysisk aktivitet.

Pengespill skal i minst mulig grad føre til avhengighet. Vi vil at overskudd fra pengespillmarkedet i Norge skal gå til samfunnsnyttige formål og frivillig sektor. Venstre vil evaluere spillpolitikken, inkludert spillmonopolet, og stanse Norsk Tippings gratisreklame på NRK.

Dataspill og e-sport er i vekst, og unge spillere trenger møteplasser og økt anerkjennelse. Vi vil derfor at e-sport skal bli et eget valgfag. E-sporten mangler i dag lokaler og vi vil derfor at flere offentlige bygg skal stilles til rådighet for samlinger. E-sportdeltakere får ikke idrettsvisum for å delta på turneringer i Norge. Vi vil endre denne regelen slik at de defineres som idrettsutøvere med rett til visum.

Fremskrittspartiet: Toppidretten skal være egenfinansiert

Idrett skal i størst mulig grad være uavhengig av politisk styring. Idretten må ikke ses som en forlenget arm av det offentlige, men må få vokse og gro på egne premisser til glede for deltakere og utøvere.

Offentlige midler som brukes på idrett, bør primært brukes på barne- og ungdomsidrett. Toppidretten skal være egenfinansiert, slik at den ikke trekker offentlige midler vekk fra breddeidrett.

Vi har over mange år registrert et stort behov for rehabilitering og nyetablering av idrettsanlegg. Idrett har store ringvirkninger på mange områder. Folkehelse generelt, rusarbeid, forebygging, rehabilitering, integrering og skolearbeid kan nevnes. Dette innebærer at man må se sektorovergripende og landet under ett. Det offentlige må derfor i mye større grad ta ansvaret for bredden i tilbudet i hele landet.

Vi ønsker at ordningen med spillemidler til kultur og idrett blir endret slik at ventetiden blir fjernet, og at staten forskutterer restbeløp for Norsk Tipping slik at lag og foreninger som bygger idrettsanlegg og kulturbygg, får tilskuddet når anlegget blir tatt i bruk.

FrP ønsker å oppheve enerettsmodellen og innføre en lisensordning for sports- og underholdningsspill på lik linje med våre naboland. Videre vil FrP se på muligheten for å innføre en felles ordning for spillestans på tvers av alle tilbydere av pengespill, slik Sverige og Danmark har gjort.

Det offentlige bør legge til rette og tilføre ressurser gjennom gjensidige avtaler hvor lag og foreninger stiller seg til disposisjon når organisasjonen og det offentlige har gjensidig nytte av dette.

Daglig tilbys det varierte aktiviteter ved alle landets heste- og ridesentre til medlemmer og andre i alle aldre. Det legges ned utallige timer i frivillig innsats for å sikre at deltakerne skal få mest mulig utbytte av aktivitetene. Det følger av forskrift om totalisatorspill at inntektene fra totalisatorspillet skal bidra til å styrke hestesporten, hesteholdet og norsk hesteavl. Totalisatoravgiften bør fjernes, men så lenge den innkreves bør midler øremerkes til å bidra til å opprettholde tilbudet ved landets utallige heste- og ridesentre.

Fremskrittspartiet vil

 • stimulere til fortsatt frivillig innsats
 • prioritere barne- og ungdomsaktivitet innenfor kultur og idrett
 • utvide momskompensasjonsordningen og øke skattefradraget for frivillige lag og foreninger.
 • legge bedre til rette for at funksjonshemmede får anledning til å delta i kultur og idrettsaktiviteter.
 • avvikle enerettsmodellen
 • sikre at merverdiavgift på frivillig arbeid refunderes eller kompenseres
 • sikre norsk hestesport forutsigbare økonomiske rammevilkår for å kunne tilby medlemmer og andre et variert aktivitetstilbud i fremtiden
 • sørge for at momskompensasjon til investering i idrettsanlegg blir endra slik at kommuner og idrettslag kan budsjettere med full refusjon

Gaming og esport

Gaming er den største aktiviteten blant barn og unge i Norge, men aktiviteten har frem til nå i liten grad vært organisert gjennom frivillige lag og organisasjoner. Samtidig ser vi at den organiserte delen av gaming, som kalles esport, vokser frem over hele landet, der kommuner, lag og organisasjoner, foreldreinitiativ og ungdommene selv starter lokale lag og klubber for å organisere aktiviteten.

FrP er positive til at gaming i større grad kommer inn i organiserte former, der gamerne får voksenoppfølging og kommer inn i det frivillige kultur og idrettsmiljøet. Gode organiserte esport tilbud lokalt vil i tillegg til å gi ungdommene ett fritidstilbud, kunne påvirke positivt på det sosiale miljøet og folkehelseutfordringer knyttet til stillesitting og fysisk aktivitet.

Vi ønsker å likebehandle esport med annen frivillig organisert idrett og kulturaktivitet, og vil gi esport lag og organisasjoner for barn og unge de samme mulighetene til å få finansiering gjennom de offentlige støtteordningene.

Fremskrittspartiet vil

 • Likebehandle esport klubber med andre frivillige idrettslag og organisasjoner.
 • Bidra til å styrke kunnskapen, kompetansen og forskningen om gaming og esport i Norge.
 • Bidra til at kommuner og fylkeskommuner legger til rette for esport i offentlige idretts- og kulturbygg.
 • Bidra til å gjennomføre nasjonale og internasjonale esport arrangement i Norge.

Sosialistisk Venstreparti: Bidra med nasjonale midler utover tippemidlene for å bygge idrettsanlegg over hele landet

Uten frivilligheten stanser Norge. Når folk går sammen og finner løsninger på de utfordringene de ser i hverdagen, bygger det samfunnet nedenfra. Frivilligheten og idretten er en viktig del av ethvert lokalsamfunn i Norge, de gir tilhørighet, idrettsglede og utfordringer til folk i alle aldre. Idretten og frivilligheten må inkludere, den må være tilgjengelig, og den må ha gode rammevilkår. Det er for få gode anlegg i Norge, mange idrettslag og frivillige organisasjoner har for dårlig økonomi, og mange aktiviteter blir for dyre. Alle skal få tilbud om fritidsaktiviteter og idrettstilbud, uavhengig av økonomisk bakgrunn, klassetilhørighet og bosted.

SV vil

 • sikre trygg finansiering av idretten og bidra med nasjonale midler utover tippemidlene for å bygge idrettsanlegg over hele landet, med særlig prioritet i områder med lav dekning.
 • opprette en støtteordning for idrett i områder med levekårsutfordring, som særlig styrker idrettsanlegg, infrastruktur for fritidsaktiviteter og sikrer langsiktig arbeid lokalt.
 • utrede støtteordninger som rentefrie lån for idrettslag som vil bygge egne anlegg, under forutsetning av at de er tilgjengelige for breddeidretten.
 • innføre full og regelstyrt momskompensasjon for frivillige organisasjoner som bygger sine egne anlegg.
 • støtte utstyrssentraler over hele landet.
 • at barne- og ungdomsorganisasjoner skal ha tilgang på lokaler. Kommunene skal være pliktige til å gi barne- og ungdomsorganisasjonene fri tilgang til egnede offentlige bygg.
 • gi frivilligheten frihet og forutsigbarhet gjennom én overordnet, forpliktende avtale mellom regjering, kommunesektor og frivilligheten, samt øke andelen frie og langsiktige midler.
 • sikre finansiering av frivilligsentraler.
 • øke tilgangen på uorganisert og lavorganisert trening og møteplasser gjennom å støtte lavterskeltilbud som åpne flerbrukshaller, skateparker, felles uteområder og ungdomshus.
 • sikre et godt idrettstilbud også til barn og ungdom som ikke vil spesialisere seg eller satse i konkurranseidretten. SV vil støtte initiativer fra breddeidretten som legger til rette for idrettstilbud der det er plass til alle.
 • stimulere til kommunale ordninger som sikrer at idrettslag enkelt kan be om tilskudd fra kommunene for å dekke kostnader til barn og unge som ellers ville ha sluttet.
 • redusere kostnadene for å delta i barne- og ungdomsidrett og styre mot et gratisprinsipp. Det må etableres et forpliktende samarbeid mellom stat, kommune og idretten om dette.
 • styrke finansieringen av studieforbundene for å sikre opplæring i frivilligheten til å drive og utvikle organisasjoner, bidra til rekruttering og skape deltakelse i både lokalsamfunnet og demokratiet.
 • kjempe for likestilling i toppidretten.
 • hegne om enerettsmodellen for spill, for å redusere spillavhengighet og sikre at inntektene herfra går til den brede kulturfrivilligheten og breddeidretten.

Senterpartiet: Tilstrebe at Norge skal arrangere vinter-OL i 2034

Idrettslagene tilrettelegger noen av de viktigste møteplassene i sine lokalmiljøer. Senterpartiet vil føre en idrettspolitikk som stimulerer mange til å være fysisk aktive, og som samtidig ivaretar de som har talent til å kunne satse på idretten. Toppidrett og breddeidrett er gjensidig avhengige av hverandre. Derfor mener vi det skal være rom for å satse på begge deler.

God idrettspolitikk er god folkehelsepolitikk. Derfor er oppbygging av lavterskeltilbud utenom den organiserte idretten en viktig del av den helhetlige idretts- og friluftslivspolitikken. Økonomisk situasjon, sosial bakgrunn eller funksjonsevne skal ikke være til hinder for frivillig innsats og deltagelse i idretten. Det må bygges flere idrettsanlegg for å sikre økt aktivitet i befolkningen og imøtekomme idrettens behov.

Senterpartiet vil styrke rammevilkår for landets friluftsråd og frivillige organisasjoner som arbeider med friluftsliv. Disse gjør en stor innsats for folkehelsa, ikke minst gjennom sine lavterskeltilbud.

Arbeidet med å legge til rette for friluftsaktiviteter må styrkes.

Senterpartiet vil

 • Videreføre en idrettsmodell basert på frivillig innsats.
 • Gi idrettslag og -foreninger full momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg.
 • Øke støtten til nærmiljøanlegg.
 • Trappe opp skattefradrag for gaver til idrettslag
 • Gi alle mulighet til å utøve idrett og være i aktivitet ut fra sine egne interesser og ambisjoner.
 • Sørge for at idretten kan bidra til å inkludere grupper som ellers faller utenfor.
 • Legge bedre til rette for uorganisert fysisk aktivitet i nærmiljøet, gjennom f.eks. «tufteparker», ballbinger og skilekebakker.
 • Fremme friluftslivet, blant annet gjennom økt støtte til turstier, turveier, avkjørsler, parkeringsplasser, toaletter, informasjonstiltak og friluftsaktiviteter.
 • Styrke arbeidet mot doping og korrupsjon i idretten og sørge for at Norge arbeider for å innføre nye krav knyttet til demokrati, menneskerettigheter og bekjempelse av korrupsjon for vertsnasjonene for store idrettsarrangement.
 • Gjøre e-sport til programfag på videregående skole og opprette et e-sportmiljø i tilknytning til Olympiatoppen og Norges idrettshøyskole.
 • Tilstrebe at Norge skal arrangere vinter-OL i 2034 med fokus på å gjenbruke arenaer, eller etablere nye eller restaurere eksisterende arenaer i områder hvor det er behov for enten nye eller nyrestaurert arenaer. Samtidig skal det holdes fokus på lavt klimaavtrykk.

En ansvarlig spillpolitikk

Senterpartiet mener det er viktig å ha nasjonale retningslinjer for alle tilbydere av pengespill i Norge.

Vi vil ha tiltak for å motvirke spillavhengighet og vi vil sikre idrett, kultur og frivillighet forutsigbare rammevilkår og tilstrekkelige overføringer fra spillemidlene for å sikre anlegg og aktivitet i hele landet.

Senterpartiet legger til grunn at Norsk Tipping og Rikstoto skal ha enerett på pengespill i Norge for dermed å sikre at overskuddet fordeles mellom kultur, idrett og humanitære organisasjoner.

Utviklingen med digitalisering av sports- og underholdningsspill har gitt store endringer av det norske spillmarkedet og tilbudet til de som spiller. Enerettsmodellen har virket godt i mange år, men omsetningen av spill fra tilbydere som i dag ikke er regulert eller kan skattlegges av norske myndigheter er blitt betydelig og er voksende.

Senterpartiet vil

 • Styrke satsingen på forebygging og behandling av spillavhengighet, og gi et likeverdig behandlingstilbud i hele landet.
 • Ikke ha avgift på totalisatorspill, men sikre at Norsk Rikstoto får mulighet til å tilby vilkår for sine spill slik at de kan konkurrere med internasjonale aktører på det norske markedet.
 • Videreføre hjemmelen for å pålegge tv- og nettdistributører å hindre markedsføring av pengespill som er forbudt etter norsk lov.

Kristelig folkeparti: Idretten skal være en alkoholfri sone

Idretten er Norges største folkebevegelse, og det er viktig å ta vare på dette frivillige engasjementet og legge til rette for bredde og mangfold i norsk idrett. Både egenorganisert og organisert idrett og fysisk aktivitet har positive effekter både for hver enkelt og for samfunnet. Idrettspolitikken må styrke både egenorganisert, bredde- og toppidretten. Norge har en sterk turkultur, og hytter, stier og ruter forvaltes ofte av frivillige. Denne tradisjonen skal vi ta vare på.

Kristelig Folkeparti vil

 • Videreføre og styrke rammevilkårene til egenorganisert idrett og fysisk aktivitet samt for ressurssenteret for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet i Norge.
 • Prioritere den frivillige, medlemsbaserte idretten, slik at man kan opprettholde og utvikle et omfattende og godt aktivitetstilbud der folk bor.
 • Arbeide for at det bygges flere gode idrettsanlegg som gir flest mulig anledning til å drive idrett og fysisk aktivitet, og som speiler aktivitetsprofilen i befolkningen.
 • At idretten skal være en alkoholfri sone.
 • Sikre grunnlaget for en etisk og faglig kvalifisert toppidrettssatsing, blant annet ved å styrke finansieringen av norsk toppidrett, herunder både landslagsmodellen, unge utøvere og ressurssvake idretter, sikre finansiering av et nytt nasjonalt toppidrettssenter og tilrettelegge for studier for toppidrettsutøvere.
 • Legge til rette for at Norge skal kunne påta seg internasjonale mesterskap.
 • Bevare og styrke den norske spillmodellen og gå imot at det åpnes for nye lotterier og pengespill i konkurranse med dagens spill.
 • Øke den økonomiske støtten til friluftsorganisasjonene, blant annet gjennom mer langsiktige prosjektmidler.
 • Bidra til å sikre at hytter og ruter som driftes og vedlikeholdes av frivillige friluftsorganisasjoner kan holdes i stand, og at tradisjonsrike turisthytter kan rehabiliteres.
 • Bidra til at det også etableres turisthytter i nord, for eksempel på Kvænangsfjellet og Laksefjordvidda

Rødt: Kvinner skal få lov til å takle i ishockey og hoppe i skiflygningsbakker

Idrett gir sosialt fellesskap, mestringsfølelse og bedre helse. Det skal være en møteplass for alle, uavhengig av bakgrunn og livssituasjon. Det er likevel ofte svært dyrt å drive med organisert idrett. Uorganiserte aktiviteter har dårlige forutsetninger, og de store idrettene overskygger ofte de mindre kjente grenene.

Egenorganisert idrett faller utenfor de fleste støtteordninger som den organiserte idretten nyter godt av. Dette ønsker vi å utjevne.

Rødt støtter idrettsbevegelsens innsats for å gi folk en meningsfull fritid og bedre helse. Alle har rett til å delta i idrett – uavhengig av kjønn, økonomi, bosted, alder og funksjonsnivå. Idretten må først og fremst styres av idrettsbevegelsen selv. Investeringer og drift må finansieres ut fra behovene idretten har og prioriteres i samarbeid med idrettsrådene.

Rødt vil

 • Opprettholde og utvide de økonomiske støtteordningene til breddeidretten. For at den ikke bare skal være avhengig av inntektskilder som grasrotandelen fra Norsk Tipping, må det bevilges midler over statsbudsjettet til breddeidretten.
 • Sette av mer penger til at det offentlige kan bygge, eie, drive og vedlikeholde idretts-anleggene våre med fellesskapets midler, mens idrettslagene fyller dem med innhold.
 • Tilrettelegge slik at flere idretter enn bare de mest populære grenene, og et større mangfold av idretter, er tilgjengelige over hele landet.
 • Jobbe for tilgjengelig areal for ikke-organisert idrett.
 • Bidra til en idrettsbevegelse fri for rasisme, diskriminering og trakassering.
 • Jobbe for like vilkår og rettigheter for kvinner og menn, som at kvinner også bl.a. skal få lov til å takle i ishockey og hoppe i skiflygningsbakker i skihoppkonkurranser.
 • Styrke og utvide ordningen med fritidskort, slik at barn og unge kan delta i organisert idrett uavhengig av økonomisk bakgrunn.
 • At idrettsledere og trenere får verktøyene som kreves for å kunne arbeide mot homofobi i idretten.
 • Jobbe for at kommunene får midler fra statsbudsjettet til egne tiltak for å hindre frafall i breddeidretten av økonomiske grunner.
 • Grunnlovsfeste allemannsretten.
 • Lette tilgangen til breddeidretten for minoritetsgrupper.
 • Støtte opprettelsen av et nasjonalt e-sportsforbund og etablere regionale gaming- og e-sportssentre.
 • Sikre lokale og gratis utlånsordninger av tur- og sportsutstyr

Likte du artikkelen? Gi et frivillig bidrag til Idrettspolitikk.no på Vipps til 95754675 eller send IPNO1 START til 2030 for månedlig bidrag på kr. 49,- eller IPNO2 til 2030 for enkeltbidrag på kr. 200,-.

Ta kontakt hvis du ønsker å bruke innhold fra bloggen eller har tips: idrettspolitikk@gmail.com.

Følg Idrettspolitikk.no på Facebook: https://www.facebook.com/idrettspolitikk/