VALG 2019: Partiene spriker i idrettspolitikken

Idrettspoliktikk.no har sjekket med alle stortingspartiene om hva de vil med lokalidretten. Det er store forskjeller på de forskjellige partiene om hva og hvordan de vil prioritere idretten.

I tillegg er det få partier som bevisst bruker idrettsutøvere for å få fram sine synspunkter i idrettspolitikken.

LES OGSÅ: DEBATT: Hvorfor er det ingen politikere som snakker om lokalidretten?

Lokale forskjeller

Kommunevalgkampen 2019 har i riksmedia vært dominert av bompenger og Arbeiderpartiet-leder Jonas Gahr Støres fondsinvesteringer.

En sak som har fått lite oppmerksomhet i riksmedia er hvilke overordnede planer de forskjellige partiene har for lokalidretten.

Det kan være flere grunner til det.

En av dem kan være at det er store lokale forskjeller på hvordan idretten blir prioritert og at det derfor er vanskelig å lage overordnede saker som treffer alle lokalsamfunn.

En annen grunn kan være at idretten er lite flink til å fremme sine saker og at politikerne derfor ikke tar tak i idrettspolitiske saker i valgkampen.

En tredje grunn er at lokalpolitikere ikke mener det er viktig nok. Paradoksalt nok er idretten ofte nevnt i bompengedebatten fordi mange mener at det blir dyrt å trene hvis man må passere bomstasjoner til og fra trening.

Men vi snakker ikke da om idrettspolitikk, men om bompengepolitikk.

Idrettspolitikk.no har stilt alle stortingspartiene tre spørsmål:

  • Hvor sentral er idretten i denne valgkampen for ditt parti?
  • Hva er de viktigste idrettspolitiske sakene til ditt parti?
  • Hvilke idrettsutøvere/personligheter fronter ditt parti i denne valgkampen?

Saken fortsetter under tweeten.

LES OGSÅ: KOMMENTAR: Sterkere sammen på Instagram

Miljøpartiet de Grønne: Idrett som folkehelsepolitikk

– Miljøpartiet de Grønne (MDG) jobber for en folkehelsepolitikk som fremmer idrett, mosjon, lek og friluftslivs, sier Dag Tore Seierstad som er sekretariatsleder i MDGs stortingsgruppe.

Han sier at det er forbundet en lang rekke helseproblemer med usunn mat, inaktivitet, dårlig fysisk miljø ute og inne, samt sosiale forskjeller og at MDG derfor opptatt av å tilrettelegge for aktivitetssoner og offentlig støtte til idrett for å bedre livskvalitet.

MDG sier videre at det er viktig å fremme nærhet til natur og mulighetene for spontant friluftsliv og uorganiserte aktiviteter i grønne omgivelser, ikke bare for barn og voksnes trivsel, men også for folkehelsen.

Dette er helt sentralt for hvordan De Grønne vil utvikle alle lokalsamfunn i byer og bygd.

MDG ønsker å styrke frivillig idrettsarbeid og idrettsrådet som et koordinerende råd for alle former for organisert fysisk aktivitet i kommunen.

– MDG mener at breddeidretten skal prioriteres framfor toppidrett, sier Seierstad

En av årsakene til dette er at ved å satse på breddeidretten styrker vi folkehelsen i en tid hvor færre er fysisk aktive. Som en del av dette er derfor barneidretten spesielt i fokus.

MDG er svært opptatt med å tilrettelegge for uorganisert aktivitet og mener at resten av landet bør følge Oslos eksempel.

– Oslo er et godt eksempel på hva vi ønsker å gjøre mer av over hele landet: For å tilrettelegge for spontan og uorganisert fysisk aktivitet vil vi bygge flere klatrestativer, parkour- og skateanlegg i Oslo. I neste periode ønsker vi å fortsette den varierte satsingen på små og store anlegg i Oslo og sikre flere arealer til studentidretten.

Saken fortsetter under bildet.

Seileren Magne Klann engasjerer seg for Miljøpartiet de Grønne.

Rødt: Lommeboka skal ikke bestemme aktiviteten

Rødt har to overordnede mål med sin idrettspolitikk.

– Vår hovedsak er kampen mot Forskjells-Norge. Det handler også om at ingen skal bli stående utafor idretten på grunn av størrelsen på lommeboka, sier Martin Dahle Huse, kontorleder i Rødt.

Rødt mener også at det store utenlandske spillselskapene bidrar til å undergrave finansieringen av lokalidretten.

– Å bekjempe utenlandske bettingselskaper som undergraver finansieringen av idretten er viktig for oss, sier Dahle Huse.

Fremskrittspartiet: Barn og ungdom skal prioriteres og smalere idretter bør få spillemidler

Fremskrittspartiet (FrP) påpeker at det er store lokale forskjeller og at i noen kommuner vil idretten og idrettsanlegg være sentrale valgkampsaker, i andre kommuner er dette kanskje godt ivaretatt, og at det derfor kan variere fra kommune til kommune hvor viktig idretten er som valgkampsak i 2019.

Når det gjelder finansiering har barn og ungdom prioritet, ifølge Fremskrittspartiet.

– Fremskrittspartiet er først og fremst opptatt av barne- og ungdomsidrett. Vi vil tilrettelegge for økt aktivitet, og vi vil bidra til å sikre at alle barn har råd til å være med, sier Ronny Røste, spesialrådgiver i Fremskrittspartiet.

– Det er viktig at alle får muligheten til å delta. Vi er også vi er opptatt av å ha et mangfold av idretter og vi mener at spillemidler også skal kunne tildeles smalere idretter enn hva som er tilfelle i dag.

FrP fremhever også at breddeidrett er forebyggende for folk i alle aldre og at det derfor er viktig i et folkehelseperspektiv å tilrettelegge for dette.

Saken fortsetter under bildet.

Verdensmester i langrenn, Terje Langli engasjerer seg i lokalpolitikken for Fremskrittspartiet.

Arbeiderpartiet: Momskompensasjon til idrettsanlegg og gratis utlån av utsyr

– Vi er særskilt opptatt av mangel på anlegg, for dyre aktiviteter, og utstyrs-hysteri som hindrer deltakelse, og skaper forskjeller, sier Solveig Torsvik i Arbeiderpartiets (Ap) stortingssekretariat.

Torsvik mener også at barn beveger seg for lite, og trenger mer fysisk aktivitet og sier at Ap forslår tre tiltak for å få bukt med dette.

– Vi forslår en egen bevilgning til idrettsanlegg på statsbudsjettet, og en regelstyrt momskompensasjon til lag og organisasjoner som bygger idrettsanlegg

– Arbeiderpartiet vil sikre alle mulighet til gratis lån av utstyr for å øke den generelle fysiske aktivitet blant folk, å styrke inkluderingen og tilrettelegge for en smart ressursbruk og vi foreslår én times fysisk aktivitet i skolen hver dag, sier Torsvik.

Sosialistisk Venstreparti: Oppgradering av parker og turområder og mer penger til inkluderende idrett

Sosialistisk Venstreparti (SV) mener at idrettens rolle som kilde til samhold, utjevning og integrering er viktig og at likeverdige muligheter til å drive idrett og fysisk aktivitet må sikres i hele landet. Derfor må idretten få mer tilskudd, og vi må legge til rette for en inkluderende og helsefremmende idrett. 

– SV ønsker å øke tilskudd til breddeanlegg og vil ruste disse opp, sier valgkampleder Kristian Fjellanger i SV.

– SV vil gi økonomisk støtte til lavterskeltilbud som åpne flerbrukshaller, og støtte til klubber som sikrer at det mulig for alle å delta i organisert idrett.

– Parker og turområder må oppgraderes med aktivitetsmuligheter, som for eksempel klatrevegger, treningsapparater, isbaner og liknende. Skolen skal sikre mer fysisk aktivitet gjennom heldagsskolen. Idretts- og kulturanlegg som bygges og anlegges med statlige tilskudd åpner for (delvis) fri bruk av fasiliteter uten høye krav til egenbetaling for grupperinger i lokalbefolkningen.

Senterpartiet: Øke støtten til nærmiljøanlegg

Senterpartiet (SP) fremhever at det er lokalvalg og at lokallagene har egne programmer der ulike prioriteringer og mål for idretten er programfestet.

Derfor svarer de på generell basis.

– Idrettslagene er ofte et av lokalmiljøets viktigste møtesteder. Senterpartiet vil føre en idrettspolitikk som stimulerer mange til å være fysisk aktive, og som samtidig ivaretar de som har talent til å kunne satse på idretten.

– Toppidrett og breddeidrett er gjensidig avhengige av hverandre. Derfor mener vi det skal være rom for å satse på begge deler. Vi vil sikre gode rammevilkår til idretten over hele landet, sier politisk rådgiver Aisha Naz Bhatti i familie- og kulturkomiteen for SPs stortingsgruppe.

Bhatti sier at de viktigste sakene for SP er å gi idrettslag og -foreninger full momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg, å øke støtten til nærmiljøanlegg, å gi alle mulighet til å utøve idrett og være i aktivitet ut fra sine egne interesser og ambisjoner og å legge bedre til rette for uorganisert fysisk aktivitet i nærmiljøet.

Høyre: Satser på «Fritidskort»

Høyre påpeker også at det er stor forskjell fra kommune til kommune og at de ulike lokallagene har ulike satsinger og vektinger av idretten som tema.

2. Hva er de viktigste idrettspolitiske sakene til ditt parti?

– Lokalvalget gjør at det sikkert er ulike svar avhengig av hvilken kommune som svarer. For Høyre sentralt vil jeg trekke frem den store opptrappingen vi på seks år har levert innen momskompensasjon til frivilligheten, hvor vi i frivillighetsmeldingen har lovet en videre opptrapping til 1,8 mrd.

– Momskompensasjon til bygging av idrettsanlegg har også vært forutsigbar de siste årene, men 100% dekning er målet, sier Tage Pettersen som er stortingsrepresentant fra Østfold, medlem av familie- og kulturkomiteen i Stortinget og president i Norges Ishockeyforbund.

– Fra 2020 vil «fritidskortet» være en viktig satsing. Det vil være en viktig faktor for å gjøre idretten tilgjengelig for alle mellom 6 og 18 år.

Kristelig Folkeparti: Satser på «Fritidskortet» og idrett for alle

– Vi mener at idretten må være tilgjengelig, og vi mener at alle fritidsaktiviteter skal være tilgjengelig for barn og ungdom. Derfor satser vi hardt på fritidskortet som skal gi barn og unge muligheten til å tilgjengeliggjøre seg slike tilbud uten økonomiske barrierer, sier politisk rådgiver Maria Greenberg Bergheim i Kristelig Folkepartis (KrF) stortingsgruppe.

KrF fremhever at det ikke er idretten og frivilligheten i seg selv, men menneskene som er der som utgjør den store gode samfunnskraften vi ser i idretten og frivilligheten i dag.

– KrF vil sikre gode og forutsigbare rammebetingelser for idretten i Norge. Aktivisering og gleden ved å mestre, være i bevegelse, prestere og kanskje konkurrere, er grunnleggende i arbeidet med idrett.

– KrF vil at mennesker i alle aldersgrupper, livssituasjoner og med alle slags fysiske forutsetninger skal kunne oppleve dette. – KrF vil at mennesker i alle aldersgrupper, livssituasjoner og med alle slags fysiske forutsetninger skal kunne oppleve dette.

Venstre: Skateparker og turstier like viktige som fotballbaner og ishaller

– Nå som det er lokalvalgkamp, stiller Venstre til valg med ulike program i hver kommune og fylkeskommune. Kultur og idrett er likevel svært viktige kampsaker mange steder, sier rådgiver Idunn Helle i rådgiver Venstres stortingsgruppe.

Venstre mener at idrett er viktig i et folkehelseperspektiv og at uorganisert aktivitet er like viktig som organisert aktivitet.

– Folk må ha anledning til å drive med noe de selv synes er morsomt, og derfor bør det satses på fasiliteter som kan brukes til mange ulike typer aktiv utfoldelse, organisert og uorganisert. Venstre mener skateparker og turstier er like viktige som fotballbaner og ishaller.

– Vi mener også e-sport bør anerkjennes som idrett, og at kommunene også bør tilrettelegge for at barn og unge kan danne lag og konkurrere i dette, sier Helle.

– Det skal være lav terskel for å delta i idretten, og kommunene må være obs på og jobbe for å fjerne barrierene som holder enkeltgrupper utenfor idrettsfellesskapet.

Saken fortsetter under bildet.

RBK-spiller Tore Reginiussen fronter Arbeiderpartiet under valgkampen.

Idrettspersonligheter fronter ikke idrettspolitikk i kommunevalgkampen

Flere og flere etterlyser et sterkere engasjement hos nåværende og tidligere idrettsutøvere i samfunnsspørsmål. Tilbakemeldingene fra de forskjellige partiene viser at det ikke er noe planer for strategisk bruk av idrettsutøvere for å mobilisere i kommunepolitikken.

Trøndelag Arbeiderparti er kanskje det lokallaget som har brukt idrettsutøvere mest strategisk med egne reklamekampanjer med Marit Breivik, Pål André Helland og Tore Reginiussen som frontfigurer, men ikke bare myntet på idrettspolitiske saker.

– Jeg har ikke oversikt over hvilke idrettspersonligheter som «fronter» Arbeiderpartiet i lokalvalgkampen, men på valgliste i Oslo har vi verdensmester i roing og langrenn Birgit Skarstein, sier Solveig Torsvik.

Dag Tore Seierstad i Miljøpartiet de Grønne forteller at Magne Klann er en superhelt i seilermiljøet, og stiller på liste som 4. kandidat for Vestby MDG og at den profesjonelle bokseren Kevin Okyere Melhus fra Skien er en aktiv MDG-supporter.

Verken Rødt eller Fremskrittspartiet har oversikt over alle idrettspersonlighetene som stiller opp i valgkampen, men Dahle Huse i Rødt fremhever at Drillo er en kjent og kjær Rødt-sympatisør og Røste i Fremskrittspartiet sier at tidligere verdensmester i langrenn Terje Langli stiller som kandidat i Steinkjer, og at Martin Schanche igjen er listekandidat for FrP i Frogn.

– «Puls»-Yngvar Andersen stiller til valg for Oslo SV til høsten, sier Kristian Fjellanger.

Venstre og KrF sier de ikke fronter idrettsfolk i valgkampen og Høyre sier de ikke har oversikt over hvem som i idretten som jobber for dem, men fremhever at andre spiller en viktig rolle.

– Senterpartiet er ikke opptatt av å fronte oss selv med kjente personligheter/ idrettsutøvere og har derfor ingen oversikt over dette, sier Aisha Naz Bhatti.

– Vi har sikkert mange kjendiser som står på lister rundt om i landet, men det er alle de frivillige heltene jeg vil trekke frem. Det er de som bidrar til at vi kan levere idrett og frivillighet hver dag til titusener av barn og unge, sier Tage Pettersen.

PS: Likte du artikkelen? Gi et frivillig bidrag til Idrettspolitikk.no på Vipps til 95754675 eller sett inn penger på kontonr. 9801.36.55871.

Ta kontakt hvis du ønsker å bruke innhold fra bloggen eller har tips: idrettspolitikk@gmail.com.

Følg Idrettspolitikk.no på Facebook: https://www.facebook.com/idrettspolitikk/